Internationale onderscheiding Lokale Democratie voor VTV Mariahoeve

Volkstuindersvereniging Mariahoeve ontvangt op woensdag 11 oktober 2017 een onderscheiding in het kader van de Europese Week van de lokale democratie. Zij ontvangt dit certificaat voor het burgerinitiatief dat heeft geleid tot het herstel van de oude waterloop De Schenk als ecologische verbindingszone en een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve. Dit is gerealiseerd in en door succesvolle samenwerking van de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de gemeente Den Haag.

De Schenk

VTV Mariahoeve heeft vanaf 2010 aandacht gevraagd voor de slechte waterkwaliteit van de sloten rond het volkstuincomplex en in de omliggende wijk. Twee leden van de vereniging trokken aan de bel toen zij opmerkten dat een dam in de oude waterloop De Schenk, bedoeld als tijdelijke voorziening bij de bouw van de Noordelijke Randweg, na voltooiing van de randweg niet was verwijderd. De Schenk verbindt al sinds het jaar 1403 de Duivenvoordse en Veenzijdse polder met het centrum van ’s Gravenhage. De waterloop is een belangrijke ecologische verbindingszone. Door de afdamming was de doorstroom van vers water vanuit de polder onderbroken, met een vergaande verslechtering van de waterkwaliteit als gevolg. Ook voor het verdere onderhoud van de sloten rond het complex van VTV Mariahoeve bleek geen planning aanwezig; het onderhoud was zwaar achterstallig geraakt.

Samenwerking
In 2013 bracht VTV Mariahoeve dit onder de aandacht met de nota Verbinding verbroken. Dit heeft een proces van overleg en uiteindelijk samenwerking tussen de betrokken Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de gemeente Den Haag in gang gezet. In 2016 is de dam, precies op de grens tussen Rijnland en Delfland, doorgraven en vervangen door een houten damwand met daarin een klepstuw. Deze zorgt ervoor dat weer vers water vanuit de polder (Rijnland) richting de stad (Delfland) kan stromen. Later dat jaar zijn ook de sloten rond het complex uitgebaggerd en de oevers hersteld. De gemeente Den Haag heeft verder stroomafwaarts nog diverse maatregelen doorgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals de fontein in het water aan de Vlaskamp. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en kroos wordt actief bestreden. Al met al heeft dit tot een snelle en merkbare verbetering van de waterkwaliteit geleid. In water dat kort geleden nog vrijwel dood was zwemmen nu volop vissen!
Onderscheiding voor burgerparticipatie
VTV Mariahoeve ontvangt de onderscheiding van het Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, de internationale organisatie van volkstuindersverenigingen, met instemming van de Raad van Europa. Het Office International ziet het initiatief van VTV Mariahoeve als een voorbeeld van succesvolle burgerparticipatie, precies wat de Raad van Europa wil stimuleren met de Week van de Lokale Democratie:
“This project is an example on how to stimulate the allotment gardeners all over Europe to enhance the
quality an intensity of citizens’ participation in local affairs.”
Het certificaat met de onderscheiding zal worden uitgereikt door mevrouw A. Hobbelink, bestuurslid van het AVVN, de landelijke koepel van volkstuindersverenigingen, als gemachtigde van het Office International. De vereniging laat de samenwerkingspartners in dit succesvolle project, de beide Hoogheemraadschappenen de gemeente Den Haag, gaarne delen in de eer. Alleen door deze bestuurlijke samenwerking kon de impasse van jaren in de aanpak van de waterkwaliteit en het
achterstallig slootonderhoud worden doorbroken.
Voor nadere informatie:
info@vtvmariahoeve.nl