Op 14 april jl. kwamen Stadsdeeldirecteur Debora Lootsma en voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve Kasper van der Gugten bijeen om een convenant te ondertekenen over de onderlinge samenwerking. Andere bewonersorganisaties gingen Wijkberaad Mariahoeve al voor. Wij leggen graag uit waar dit idee vandaan komt en wat dit voor de wijk betekent.

Waarom een convenant?

In 2021 heeft het Haagse stadsbestuur besloten dat er “een betere verbinding moeten komen tussen de gemeente en de wijk” én bleek uit een evaluatie uitgevoerd in opdracht van het stadsbestuur dat “bewonersorganisaties een belangrijke rol vervullen bij die verbinding tussen bewoners en de gemeente”. In een bijbehorende beleidsnotitie van de gemeente valt bovendien te lezen dat bewonersorganisaties van belang zijn omdat zij de belangen van de wijk behartigen, kunnen optreden als verbinder en als organisator van activiteiten in het kader van sociale cohesie en de leefbaarheid. Wijkberaad Mariahoeve vervult graag deze functie en heeft onder meer geregeld overleggen met het stadsdeel over de signalen die het uit de wijk ontvangt over zaken die beter kunnen en bespreekt deze met de gemeente. Om deze samenwerking verder kracht bij te zetten heeft de gemeente onlangs alle bewonersorganisaties in de stad gevraagd om een convenant te ondertekenen. Wijkberaad Mariahoeve ziet in het convenant een vorm van erkenning door de gemeente van de rol die bewonersorganisaties te vervullen hebben.

Wat wordt er afgesproken?

Vanuit de gemeente is aan Wijkberaad Mariahoeve onder meer gevraagd om te zorgen dat er sprake is van doorstroom in het bestuur en om zich actief in te blijven spannen voor een representatieve vertegenwoordiging van de wijk binnen het Wijkberaad. Wijkberaad Mariahoeve kan zich in deze afspraak helemaal vinden, maar hecht daarnaast ook belang aan de afspraak dat – om alle verwachtingen waar te kunnen maken – er vanuit de gemeente ook voldoende ondersteuning is om te zorgen dat er een voltallig en voldoende toegerust wijkberaad is. Dat gebeurt onder meer via subsidie van de gemeente en steun bij het zoeken naar voldoende vrijwilligers en kandidaat-bestuursleden. De gemeente helpt ook bij het opleiden van wijkbewoners die bestuurstaken willen gaan vervullen. Zo kan iedereen – ook bewoners die nog nooit in een bestuur hebben gezeten – bestuurstaken uitvoeren.

Wijkberaad Mariahoeve is blij met de steun die het krijgt vanuit de gemeente, maar merkt wel dat het ondanks alle inspanningen een uitdaging blijft om bewoners te vinden die zich voor de wijk willen inspannen. Wijkberaad Mariahoeve is daarom voorstander om te kijken naar de mogelijkheid vanuit de gemeente van het geven van een bescheiden vrijwilligersvergoeding – op dit moment is het beleid van de gemeente dat vrijwilligers hun werkzaamheden doen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Hoewel de afspraken geen verplichtingen met zich meebrengen, is het wel de bedoeling dat beide partijen zich inspannen om de afspraken na te komen.

Het ondertekende convenant staat hier: Convenant Bewonersorganisatie Wijkberaad Mariahoeve en stadsdeel Haagse Hout