Waarnemend Burgemeester Remkes stelt nieuwe noodverordening vast.

Kinderen gaan weer sporten en bewegen én gaan weer deels naar school.

In de veiligheidsregio Haaglanden is het vanaf vandaag weer toegestaan om kinderen tot en met 12 jaar samen buiten te laten spelen onder toezicht van een ouder of voogd. Deze volwassenen dienen daarbij voortdurend een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te bewaren. Ook komt voor deze kinderen het verbod op samenkomsten te vervallen maar alleen om in georganiseerd verband en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten te kunnen sporten en bewegen. Dit geldt ook voor jongeren in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 18 jaar. Bij kinderen tot en met 12 jaar geldt niet langer de afstandseis van minimaal 1,5 meter, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dit nog wel. Er zijn geen wedstrijden en er zijn geen toeschouwers welkom. Naast jonge kinderen en jeugd kunnen ook topsporters met in acht nemen van de veiligheids- en gezondheidseisen weer gebruik maken van trainingsfaciliteiten. Zodra de meivakantie in onze regio voorbij is gaan de basisscholen weer deels open.

Sportverenigingen en –professionals die het georganiseerd bewegen voor kinderen tot en met 12 jaar willen organiseren dienen hiervoor wel vooràf een plan van aanpak in te dienen bij hun gemeente. In alle gemeenten van de veiligheidsregio zijn hiervoor inmiddels informatiepunten ingericht zodat dit snel kan worden afgehandeld. In de ingediende plannen staat o.a. beschreven hoe wordt voorkomen dat anderen dan de kinderen zelf zich in de sportparken begeven en hoe het halen en brengen zo wordt ingedeeld dat er geen risico is op samenkomsten van ouders. Het clubhuis, de kantine en de douches en kleedkamers zullen nog steeds gesloten moeten zijn. Sporten in een zaal of andere binnenruimte zoals een hal of zwembad is onverminderd verboden.

Basisscholen

Met ingang van 11 mei a.s. zullen leerlingen van het basisonderwijs ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd weer naar school kunnen. De scholen in onze regio zijn al bezig om hiervoor een indeling te maken die past bij hun leerlingen, gebouw en organisatie en zij informeren de ouders of voogden hierover. Ook de kinderopvang, gastouders en buitenschoolse opvang op de dagen dat kinderen weer naar school gaan is niet langer verboden.

De bepalingen die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen blijven van kracht. ‘Het verstandigste en het veiligste is nog steeds om thuis te blijven en alleen voor kortdurende noodzakelijke boodschappen dicht in de buurt even naar buiten te gaan. Wie hier vanaf wijkt neemt onnodige risico’s met de gezondheid van zichzelf en anderen. Deze hele coronaperiode kan hierdoor uiteindelijk langer duren met alle, ook economische, gevolgen van dien. Ga je toch op pad en stuit je op een rij dan is dat een helder signaal dat teveel mensen hetzelfde plan hebben als jijzelf. Dan keer je om en kom je op een later moment terug als het niet kan wachten, lijkt me.’ zegt Johan Remkes, de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden.

Evenementen

Het is nog steeds verboden om evenementen te organiseren of er aan deel te nemen en dit zal gelden tot 1 september a.s. De overige beperkingen gelden in ieder geval tot 19 mei a.s.. Dat betekent dat ook het verbod blijft bestaan om overige samenkomsten te organiseren en/of met drie of meer personen bij elkaar te staan of zitten in de publieke ruimte zonder een onderlinge afstand en ten opzichte van anderen van minimaal 1,5 meter. Dit geldt ook in winkels, in het openbaar vervoer en in wachtrijen.

Horeca

Eet- en drinkgelegenheden kunnen eten en drinken verkopen maar uitsluitend als ‘afhaalmaaltijd’. Dit mag niet ter plaatse genuttigd worden en bij het afhalen of bezorgen dient de afstand van 1,5 meter gewaarborgd te worden. Het uitoefenen van contactberoepen is nog niet toegestaan. Dit geldt ook voor het exploiteren van recreatieve nachtverblijven, m.u.v. de eerdere al bepaalde uitzondering voor hotels, logies van seizoenarbeiders, vaste standplaatsen en tijdelijke bewoning. Op al deze locaties zijn de gezamenlijke sanitaire voorzieningen verplicht gesloten.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in de Veiligheidsregio Haaglanden opereert met een zeer uitgedunde dienstregeling en is uitsluitend bedoeld voor personen die werkzaam zijn in een vitaal beroep en zeker niet voor recreatieve verplaatsingen. De parkeerterreinen bij de meeste stranden, recreatiegebieden en parken in de regio zijn ook de komende weekenden afgesloten. Behalve op plaatsen waar dit nadrukkelijk is toegestaan, is het bereiden van voedsel, inclusief barbecueën, overal in deze gebieden verboden.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

In de verpleeghuizen en kleinere woonvormen voor ouderen in onze regio blijft het noodzakelijk extra voorzichtigheid te betrachten voor de vaak kwetsbare bewoners en de medewerkers die dag en nacht voor hen klaar staan. Bezoekers kunnen alleen in bijzondere gevallen met toestemming van de beheerder, en onder de door de leiding gestelde voorwaarde, aanwezig zijn.

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes heeft de nieuwe noodverordening vandaag vastgesteld. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 9 april j.l. en treedt onmiddellijk in werking. Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio, alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Voor de volledige noodverordening en de laatste informatie kijk op Veiligheids Regio Haaglanden.